Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Dương Đức Tính

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Bà Bùi Thị Lệ Hằng

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trương Minh Hoàng

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Trần Thị Bích Ngọc

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ông Đặng Lưu Dũng

Thành viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

 

Bà Nguyễn Thị Lê Hằng

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Quang Đạt

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Nhường

Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Điều hành

 

Ông Trương Minh Hoàng

Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Bà Đặng thị Phương nga

Kế toán trưởng