Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024