Công ty thành viên

 

(*) Danh sách Công ty thành viên đầy đủ, xin xem chi tiết tại báo cáo tài chính của công ty

Dịch vụ Logistics

Dịch vụ hàng không sân bay

 

Đầu tư hạ tầng và phát triển khu công nghiệp