ASG và các Công ty thành viên tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ASG và các Công ty thành viên tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (ASG)

Ngày 20/6/2024, tại Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (ASG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bên cạnh báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024 của Hội đồng quản trị, thực tế ghi nhận ASG đã đạt được những kết quả khả quan từ việc quản trị, xây dựng định hướng kinh doanh cũng như triển khai các dự án trọng điểm.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT CHỈ TIÊU KH2024
1 Tổng doanh thu 1.989.588
2 Tổng lợi nhuận trước thuế 47.797
3 Tổng lợi nhuận sau thuế 23.163
4 Vốn điều lệ 907.847

Tại Đại hội, bên cạnh việc báo cáo các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch SXKD, phương hướng hoạt động năm 2024… ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch phát hành ESOP năm 2024 với tỉ lệ 1% tương đương 907.847 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cổ đông dự họp đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Sơn (vì lý do cá nhân) và bầu bổ sung ông Đặng Lưu Dũng, thời điểm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với sự bổ sung này, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm: ông Dương Đức Tính, bà Bùi Thị Lệ Hằng, ông Trương Minh Hoàng, bà Trần Thị Bích Ngọc (thành viên độc lập HĐQT) và ông Đặng Lưu Dũng; Ban Kiểm soát gồm bà Nguyễn Thị Lê Hằng, ông Nguyễn Quang Đạt và bà Trần Thị Nhường.

Với sự đồng thuận và tỷ lệ nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn ASG đã diễn ra thành công, thể hiện niềm tin của các cổ đông cũng như năng lực điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty.

Công ty Cổ phần Vinafco (VFC) và Công ty Cổ phần vận tải biển Vinafco (VTB)

Ngày 15/5/2024, tại Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinafco (VFC) và Công ty Cổ phần vận tải biển Vinafco (VTB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại Đại hội, các báo cáo đã được trình bày rõ ràng, phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển Công ty trong năm 2024. Trong đó, Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo cùng các cổ đông đã thảo luận sôi nổi về những báo cáo quan trọng, bao gồm: Kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động của Công ty năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Dự thảo phương án kinh doanh năm 2024; Từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Cũng trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cổ đông dự họp đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Kajiwara Takashi và bầu bổ sung ông Niibayashi Naoki giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco.

Kết quả đại hội đã thể hiện sự tin tưởng của các cổ đông vào Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty. Đại hội cũng khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh hơn nữa.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS)

Ngày 26/4/2024, tại khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và người đại diện cổ đông theo ủy quyền. Với số lượng cổ đông và ủy quyền hợp lệ đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản và nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã lắng nghe phần trình bày các báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, Đại hội đã chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Đỗ Hữu Ánh Liên là Thành viên Ban Kiểm soát, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.