Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.