Báo cáo giải trình chênh lệch LNST tại BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 so với cùng kỳ năm trước và giải trình chênh lệch LNST tại BCTC riêng năm 2021 trước và sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình chênh lệch LNST tại BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 so với cùng kỳ năm trước và giải trình chênh lệch LNST tại BCTC riêng năm 2021 trước và sau kiểm toán.