Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.