Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2021.

  • Báo cáo tài chính riêng bán niên đã soát xét năm 2021 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2021 vui lòng xem tại đây