Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét.