Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.

  • Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2021 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 vui lòng xem tại đây