Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.