Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý II năm 2018