Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét năm 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét năm 2018.

 

  • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2018 vui lòng xem tại đây