Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét.

 

  • Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo Tài chính riêng giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét vui lòng xem tại đây