Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2020 đã được soát xét

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2020 đã được soát xét.

 

  • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2020 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2020 vui lòng xem tại đây