Báo cáo thường niên 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo thường niên năm 2023.