Báo cáo thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021.