Báo cáo thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo thường niên năm 2022.