Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022.