Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021.