Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.