Báo cáo về việc giải trình về Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022

Báo cáo giải trình: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình về Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022.