Báo cáo giải trình sự thay đổi về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình sự thay đổi về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý I/2023 so với cùng kỳ năm 2022.