Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.