Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

 

  • Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vui lòng xem tại đây.
  • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vui lòng xem tại đây.