Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

+   Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vui lòng xem tại đây

+   Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vui lòng xem tại đây.