Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.