Bổ sung ứng viên tham gia bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin bổ sung ứng viên tham gia bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.