CBTT Quyết định thông qua mẫu dấu mới của Công ty và tạm dừng thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định thông qua mẫu dấu mới của Công ty và tạm dừng thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ.