Công bố QĐ của HĐQT về việc miễn nhiệm Trưởng ban Quản trị

Công bố QĐ của HĐQT về việc miễn nhiệm Trưởng ban Quản trị.