Công bố thông tin kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.