Công bố thông tin Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.