Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu ASG của người có liên quan đến người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu ASG của người có liên quan đến người nội bộ.