Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.