Công bố thông tin Quyết định miễn nhiệm người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định miễn nhiệm người nội bộ.