Công bố thông tin Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người nội bộ.