Công bố Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023.