Công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

 

  • Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 vui lòng xem tại đây
  • Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 vui lòng xem tại đây