Công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

  • Chi tiết tài liệu họp bổ sung vui lòng xem tại đây.