Công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của người nội bộ.