Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét số 100624.003/HĐTC.FIS1 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2024

Ngày 10/06/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét số 100624.003/HĐTC.FIS1 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2024.