Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông chương trình họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông chương trình họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.