Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông chương trình họp và tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông chương trình họp và tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.