Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của ASG

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của ASG.