Danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin ứng viên tham gia bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.