Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG sửa đổi tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG sửa đổi tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019