Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG sửa đổi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG sửa đổi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.