Đính chính thuyết minh BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG đính chính thuyết minh BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán.