Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.