Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ASG

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ASG.